ΚΛΙΜΑΞ ΙΩΑΝΝΟΥ..ΠΕΡΙ ΗΣΥΧΙΑΣ

 

 

 

 

 

Λόγος, θυμός, πολιτισμός | Δρόμος της Αριστεράς

 

 

 

1. Σε κάθε επιστήμη και τέχνη,  παρατηρούνται διαφορές στις απόψεις και τις θελήσεις. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι πού εισέρχονται σ΄ αυτόν τον λιμένα , επειδή δεν μπορούν να κυβερνήσουν το στόμα τους και επειδή συνήθισαν στην σωματική αργία. Και άλλοι διότι είναι ασυγκράτητοι στον θυμό και δεν μπορούν να κυβερνήσουν το στόμα τους και επειδή συνήθισαν στην σωματική αργία. Και άλλοι διότι είναι ασυγκράτητοι στον θυμό και δεν μπορούν οι ταλαίπωροι να τον συγκρατήσουν, όταν ζουν μαζί με πλήθος ανθρώπων.Άλλοι από ιδιορρυθμία μάλλον, παρά από καθοδήγησι άλλου, νομίζοντας υπερήφανα ότι θα κατορθώσουν να το διαπλεύσουν αυτό το πέλαγος. Άλλοι επειδή δεν μπορούν να εγκρατεύωνται ζώντας μέσα σε άφθονα υλικά αγαθά. Άλλοι για να προοδεύσουν περισσότερο με την απομονωμένη αυτή ζωή. Άλλοι για να τιμωρήσουν τον εαυτό τους για τις αμαρτίες τους. Και άλλοι για να αποκτήσουν δόξα.

Υπάρχουν όμως και μερικοί άλλοι οι οποίοι συνεζεύχθησαν την οσία αυτή, δηλαδή την ησυχία, από τρυφή και από δίψα της αγάπης και της γλυκύτητος του Θεού. Και δεν το έκαναν αυτό, παρά αφού προηγουμένως διεζεύχθησαν κάθε είδους ακηδία. Διότι η σχέσις με την ακηδία στην ησυχαστική ζωή υπολογίζεται ως πορνεία.

 


 

Ὁ Θυμός, ἡ ὁργή καί ἡ Θεραπεία τους | poimin.gr

 

 

2. Σύμφωνα με την μικρή γνώσι πού μου εδόθηκε, σαν άσοφος αρχιτέκτων ελάξευσα κλίμακα αναβάσεως, και καθένας ησυχαστής ας βλέπη σε ποια βαθμίδα ευρίσκεται:

Ξεκίνησε από ιδιορρυθμία ή για την δόξα των ανθρώπων ή για την πολυλογία του ή για τον ασυγκράτητο θυμό του ή για την πολλή του προσπάθεια ή για να εξοφλήση τις αμαρτίες του ή για να προοδεύση περισσότερο ή για να αυξήση το πύρ του θείου έρωτος; Αυτούς που ανέφερα τελευταίους θα είναι στις πρώτες βαθμίδες, και αυτούς που ανέφερα πρώτους, στις τελευταίες. Και οι επτά πρώτες βαθμίδες είναι εργασίες του παρόντος αιώνος, ο οποίος διακρίνεται για τις επτά ημέρες της εβδομάδος -άλλες εργασίες από αυτές είναι δεκτές από τον Θεόν και άλλες απαράδεκτες- ενώ η ογδόη βαθμίδα είναι φανερό ότι υποδηλώνει τον μέλλοντα αιώνα.

3. Να παρατηρής, ω μοναχέ ολομόναχε, τις ώρες που βγαίνουν τα θηρία, ειδεμή δεν θα κατορθώσης να στήνης τις κατάλληλες παγίδες. Εάν απομακρύνθηκε τελείως αυτή που πήρε το διαζύγιο, δηλαδή η ακηδία, είναι περιττή η εργασία. Εάν όμως ξεπροβάλλη ακόμη με θράσος, τότε δεν γνωρίζω πώς θα ασκήσω την ησυχία. Γιατί άραγε δεν ανεδείχθησαν τόσοι φωστήρες ανάμεσα στους οσίους Ταβεννησιώτες όσοι στους Σκητιώτες[3]; Ο νοών νοείτω, διότι εγώ δεν μπορώ ή μάλλον δεν θέλω να ομιλήσω.

Άλλοι ζουν μέσα στον βυθό της ησυχίας ολιγοστεύοντας τα πάθη, άλλοι ψάλλοντας και τον περισσότερο καιρό

«τη προσευχή προσκαρτερούντες» ,

και άλλοι αφοσιωμένοι στην θεωρία. Ας δοθή απάντησις, αφού ληφθή υπ΄ όψιν η διάταξις της προηγουμένης κλίμακος. Όποιος μπορεί να το δεχθή και να το κατανοήση, ας το κατανοήση με την βοήθεια του Κυρίου[4].

4. Υπάρχουν ράθυμες ψυχές που ζουν σε Κοινόβια, και επειδή ευρήκαν εκεί πολλές αιτίες για την ραθυμία τους, κατήντησαν σε τελεία απώλεια. Καθώς επίσης και άλλες πού με την συμβίωσι με τους υπολοίπους αδελφούς απέβαλαν την ραθυμία τους. Και αυτό δεν συνέβη μόνο στους πολύ αμελείς, αλλά πολλές φορές και στους επιμελείς, (οι οποίοι έγιναν πιο επιμελείς). Τον ίδιο κανόνα μπορούμε να χρησιμοποιήσωμε και στην ησυχαστική ζωή.

Εδέχθηκε πολλούς εκλεκτούς, αλλά τους απεδοκίμασε εξ αιτίας της ιδιορρυθμίας τους και τους απέδειξε φιληδόνους.

Εδέχθηκε και άλλους, τους οποίους με τον φόβο και την αγωνία για τα κρίματά τους, τους ανέδειξε αγωνιστικούς και φλογερούς.

5. Ας μη τολμήση κανείς να γευθή και ίχνος ακόμη της ησυχίας, εάν ενοχλήται από τον θυμό, την οίησι, την υποκρισία και την μνησικακία, μήπως το μόνο πού θα κερδήση από αυτήν είναι η παραφροσύνη. 

Όποιος είναι καθαρός από αυτά, αυτός θα καταλάβη το συμφέρον του, αν και νομίζω ότι ούτε αυτός θα το καταλάβη.

6. Τα σημάδια και τα στάδια και οι αποδείξεις αυτών που ασκούν με φρόνησι και με σύστημα την ησυχία είναι τα εξής:

Νούς ακύμαντος, εξαγνισμένη σκέψις, αρπαγή προς Κύριον, αναπαράστασις των τιμωριών της κολάσεως, επιθυμία σύντομου θανάτου, προσευχή ακόρεστος, καρδία πού δεν κλέπτεται από τους δαίμονας, αφανισμός της πορνείας, άγνοια της προσπαθείας, θάνατος του κόσμου, ανορεξία της γαστριμαργίας, αιτία και αφορμή της θεολογίας, πηγή της διακρίσεως, δάκρυα κατά βούλησιν, απώλεια της πολυλογίας, και απόκτησις οιουδήποτε άλλου πράγματος στο οποίο συνήθως εναντιώνονται τα πλήθη των ανθρώπων.

Εκείνων όμως πού ασκούν την ησυχία χωρίς φρόνησι και σύστημα, να ποια είναι η πτωχεία του πλούτου[5]: Αύξησις της οργής, αποθήκευσις της μνησικακίας, μείωσις της αγάπης, απόκτησις της υπερηφανείας, και κάτι άλλο πού το αποσιωπώ[6].

 

 

 

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΑ ΟΝΕΙΡΑ: «Η Ευθυμία» του Λάσκαρη Π. Ζαράρη.

 

 

 

7. Επειδή εφθάσαμε στο σημείο αυτό του λόγου, είναι ανάγκη να ομιλήσωμε τώρα και γι΄ αυτούς πού ζουν ως υποτακτικοί. Άλλωστε ο λόγος μας απευθύνεται κυρίως προς αυτούς. Εκείνων λοιπόν πού έχουν συζευχθή «νομίμως και αμοιχεύτως και αμολύντως» την σεμνή και ευπρεπή υποταγή, σημάδια σύμφωνα με τους θεοφόρους Πατέρας είναι τα επόμενα, τα οποία βεβαίως τελειοποιούνται στον καιρό τους, πλήν όμως καθημερινώς παρουσιάζουν συνεχή αύξησι και πρόοδο: Αύξησις της πρώτης ταπεινώσεως πού έδειχναν ως αρχάριοι, μείωσις του θυμού -πώς να μη μειωθή, εφ΄ όσον αδειάζει η ψυχή από την χολή και την πικρία του κακού;

– έλλειψις του πνευματικού  σκοτισμού, πρόοδος στην αγάπη, απαλλαγή από τα πάθη, λύτρωσις από το μίσος, μείωσις της λαγνείας, προερχομένη από τον αυστηρό έλεγχο, άγνοια της ακηδίας, αύξησις του ζήλου, αγάπη προς την ευσπλαγχνία και τέλος αποξένωσις από την υπερηφάνεια – κατόρθωμα πού όλοι εύχονται να το αποκτήσουν, ολίγοι όμως το αποκτούν. Όταν μία πηγή στερήται ύδατος, δεν αρμόζει να ονομάζεται πηγή. Και αυτό που θέλω να ειπώ εν συνεχεία το καταλαβαίνουν όσοι διαθέτουν νου.

8. Η ύπανδρος κόρη, που δεν εφύλαξε καθαρή την κοίτη του ανδρός της, εμόλυνε το σώμα της, ενώ η ψυχή που δεν ετήρησε τις υποσχέσεις της εμόλυνε το πνεύμα της. Και στην πρώτη έρχονται σαν συνέπειες: η κατηγορία, το μίσος, τα κτυπήματα, και -το χειρότερο απ΄ όλα- ο χωρισμός από τον άνδρα της. Ενώ στην δευτέρα: μολυσμοί, λήθη του θανάτου, απληστία της κοιλίας, ακράτεια των οφθαλμών, πρόοδος στην κενοδοξία, αχόρταγος ύπνος, σκληροκαρδία, αναισθησία, συσσώρευσις πονηρών λογισμών, αύξησις των συγκαταθέσεων προς αυτούς, αιχμαλωσία της καρδίας, δημιουργία ταραχών, ανυπακοή, αντιλογία, απιστία, απληροφόρητος καρδία, πολυλογία, προσπάθεια και -το χειρότερο απ΄ όλα- η παρρησία, και το ακόμα χειρότερο και πιο αξιολύπητο ή ακατάνυκτος καρδία, την οποία, αν δεν προσέξη κανείς, διαδέχεται η αναλγησία πού είναι μητέρα των δαιμόνων και των πτώσεων.

9. Τους ησυχαστάς τους πολεμούν οι πέντε, ενώ τους υποτακτικούς οι τρεις μόνο από τους οκτώ[7]. Εκείνος που ασκεί την ησυχία και πολεμεί ακόμη εναντίον της ακηδίας ζημιώνεται πολύ, διότι τον χρόνο της προσευχής και της θεωρίας τον ξοδεύει στον αγώνα κατά των μεθοδειών και επιθέσεών της.

10. Κάποτε, ενώ με είχε κυριεύσει η ραθυμία και σχεδόν εσκεπτόμουν να εγκαταλείψω το κελλί μου, με επισκέφθηκαν μερικοί άνδρες και με εμακάρισαν αρκετά ως ησυχαστή. Ο λογισμός τότε της ραθυμίας ανεχώρησε παρευθύς διωγμένος από την κενοδοξία. Και εθαύμασα πώς ο τρίβολος αυτός δαίμων αντιμάχεται όλα τα άλλα πονηρά πνεύματα

11. Να παρατηρής κάθε ώρα τους ραπισμούς της συζύγου σου, δηλαδή της σαρκός σου, και τους παραρριπισμούς[8] και τις διαθέσεις και τις επιθυμίες, και πώς και προς τα πού κλίνει. Όποιος απέκτησε με την χάρι του Αγίου Πνεύματος γαλήνη, εκείνος δεν αγνοεί το ζήτημα.

12. Το αρχικό και πρώτο έργο της ησυχαστικής ζωής είναι η αμεριμνία για όλα τα πράγματα, και τα σημαντικά και τα ασήμαντα, διότι όποιος ανοίξη θύρα στα πρώτα, θα αρχίση οπωσδήποτε να ασχολήται και με τα δεύτερα. Δεύτερο έργο της ησυχαστικής ζωής είναι η ακούραστη προσευχή. Και τρίτο, η άσυλος εργασία της καρδίας, (το να μη βλάπτεται δηλαδή από τους περισπασμούς ή τους δαίμονας). Είναι φύσει αδύνατον σ΄ αυτόν πού δεν έμαθε γράμματα, να διαβάζη τα βιβλία. Περισσότερο όμως αδύνατον είναι σε όσους ησυχαστάς δεν απέκτησαν το πρώτο, να ασκήσουν ορθά τα δύο άλλα.

13. Ενώ κάποτε ασκούσα την μεσαία εργασία, δηλαδή την συνεχή προσευχή, ευρέθηκα ανάμεσα στους μεσαίους, δηλαδή στους Αγγέλους, οι οποίοι ευρίσκονται μεταξύ Θεού και ανθρώπων[9]. Και ένας Άγγελος με διεφώτιζε ό,τι εδιψούσα να μάθω, αλλά πάλι είχα τις ίδιες απορίες. Ζητούσα να μάθω πώς ήταν ο Άρχων, ο Χριστός δηλαδή, προ της ενανθρωπήσεώς Του, αλλά δεν μπορούσε να μου το διδάξη, διότι ούτε του επετρεπόταν. Τον παρακαλούσα πάλι να μου ειπή, πώς και σε ποια μορφή ευρίσκεται τώρα. Και μου απαντούσε:

«Με την ίδια μορφή την θεανθρώπινη, αλλ΄ όχι με την ίδια φθαρτή ανθρώπινη σάρκα». Εγώ πάλι τον ερωτούσα: «Τι σημαίνει η δεξιά του Αιτίου, του Πατρός δηλαδή, στάσις και καθέδρα του Χριστού;» «Είναι αδύνατον, μου απαντούσε, να διδαχθή ακοή ανθρώπου αυτά τα μυστήρια». Και εγώ την ώρα αυτή του είπα να με οδηγήση εκεί όπου με είλκυε ο πόθος μου[10]. «Δεν έφθασε ακόμη η ώρα, μου είπε, διότι στερείσαι το πύρ της αφθαρσίας το οποίο, εννοείται, θα αποκτήσης στην άλλη ζωή». Όλα αυτά που ανέφερα, αν τα έζησα μαζί με το χώμα, το σώμα δηλαδή, δεν γνωρίζω∙ αν πάλι χωρίς το χώμα, δεν μπορώ τίποτε να ειπώ.

 

 

Πώς να πεις “όχι” χωρίς να πληγώσεις και να πληγωθείς

 

 

 

 

14. Είναι πολύ δύσκολο να αποτινάξη κανείς τον μεσημβρινό ύπνο, και μάλιστα την θερινή περίοδο. Τόσο ίσως μόνο ας μη αφίνη ο ησυχαστής το εργόχειρο.

15. Αντελήφθηκα τον δαίμονα της ακηδίας να προπαρασκευάζη και να προετοιμάζη τον δρόμο στον δαίμονα της πορνείας. Αφού δηλαδή δημιουργήση χαύνωσι στο σώμα και το βυθίση στον ύπνο, έρχεται ο δαίμων της πορνείας και μολύνει τόσο έντονα τον ησυχαστή, με τόσο ζωντανές φαντασίες, σαν να ήταν ξυπνημένος. Εάν αντισταθής γενναία στους δαίμονας αυτούς, οπωσδήποτε θα σε πολεμήσουν σκληρά. Και τούτο, για να σε πείσουν ότι δεν κερδίζεις τίποτε, και έτσι να παύσης να αγωνίζεσαι. Τίποτε άλλο όμως δεν φανερώνει την ήττα των δαιμόνων, όσο ο σκληρός πόλεμος που κάνουν εναντίον μας.16. Όταν εξέρχεσαι από το κελλί σου, φύλαγε καλά όσα έχεις συναθροίσει. Διότι, όταν ανοίγη η πόρτα, τα κλεισμένα πτηνά πετούν∙ οπότε δεν θα προέλθη κανένα όφελος από την ησυχία.

17. Μία μικρή τρίχα αναστατώνει τον οφθαλμό, και μία μικρή φροντίδα εξαφανίζει την ησυχία. Διότι ησυχία σημαίνει απόθεσις σκέψεων και απάρνησις σπουδαίων και αναγκαίων φροντίδων.

18. Όποιος κατέκτησε αληθινά την ησυχία, δεν θα φροντίση πλέον για τις υλικές του ανάγκες, διότι πιστεύει ότι ο Θεός είναι αψευδής στις υποσχέσεις Του.

19. Όποιος επιθυμεί να παρουσιάζη καθαρό τον νου του ενώπιον του Θεού και συγχρόνως ταράζεται από διάφορες φροντίδες, ομοιάζει με εκείνον πού έχει σφικτά δεμένα τα πόδια του, και προσπαθεί να βαδίζη γοργά.

20. Είναι σπάνιοι εκείνοι που εσπούδασαν και εγνώρισαν πλήρως την κατά κόσμον σοφία. Εγώ νομίζω ότι είναι σπανιώτεροι εκείνοι πού κατέχουν την κατά Θεόν ησυχαστική φιλοσοφία. Εκείνος πού δεν εγνώρισε ακόμη τον Θεόν, είναι ακατάλληλος για την ησυχία και εκτεθειμένος σε πολλούς κινδύνους. Αυτούς που είναι άπειροι τους αποπνίγει η ησυχία, διότι, εφ΄ όσον δεν έχουν γευθή τον Θεόν, ξοδεύουν τον καιρό τους σε αιχμαλωσίες, σε κλοπές από τον διάβολο, σε ακηδίες και ρεμβασμούς.

21. Όποιος εγεύθηκε ολίγο το κάλλος της προσευχής, θα φύγη μακρυά από τα πλήθη των ανθρώπων, όπως ο άγριος όνος. Διότι ποιος άλλος εκτός από αυτήν απήλλαξε τον άγριον όνο από κάθε ανθρώπινη συναναστροφή; .

22. Όποιος περιφέρει επάνω του τα πάθη και ζή στην έρημο με αυτά ασχολείται και αυτά προσέχει, όπως μου είπε και μου τα εδίδαξε κάποιος άγιος γέροντας -εννοώ τον Γεώργιο τον Αρσιλαΐτη[11], που και η τιμιότης σου δεν αγνοεί.Αυτός κάποτε εδίδασκε και ποδηγετούσε μία απρόκοφτη ψυχή στην ησυχαστική ζωή. «Παρετήρησα -μου έλεγε- ότι το πρωί την επισκέπτονταν οι δαίμονες της κενοδοξίας και της αισχράς επιθυμίας. Το μεσημέρι, οι δαίμονες της ακηδίας, της λύπης και της οργής. Και το βράδυ, οι φιλόκοπροι και τυραννικοί δαίμονες της αθλίας κοιλίας».

 

 

 

Ψυχαναγκαστική συνουσία: Οι ιδεοληψίες και πώς εκδηλώνονται στη σεξουαλική  ζωή | Νεκτάριος Κοσμάς

 

 

23. Ένας υποτακτικός πού είναι πτωχός και ακτήμων, είναι ανώτερος από έναν ησυχαστή πού περισπάται σε υλικές μέριμνες.

24. Εκείνος που ασκεί την ησυχία με επίγνωσι και δεν βλέπει το καθημερινό της κέρδος ή δεν έγινε πραγματικός ησυχαστής ή κλέπτεται από την οίησι.

25. Ησυχία σημαίνει ακατάπαυση λατρεία του Θεού και παράστασις ενώπιόν Του.

26. Ας ενωθή η μνήμη του Ιησού με την αναπνοή σου, και τότε θα γνωρίσης την ωφέλεια της ησυχίας.

27. Πτώσις για τον υποτακτικό είναι η επιτέλεσις του ιδίου θελήματος, ενώ για τον ησυχαστή η απομάκρυνσις από την προσευχή.

28. Εάν χαίρεσαι για τις επισκέψεις πού έχεις στο κελλί σου, γνώριζε τότε ότι έχεις αφιερωμένο τον καιρό σου στην ακηδία μόνο και όχι στον Θεόν.

29. Υπόδειγμα της προσευχής ας σου είναι εκείνη η χήρα πού την αδικούσε ο αντίδικός της . Και πρότυπο της ησυχίας ο μέγας και ισάγγελος ησυχαστής Αρσένιος. Εσύ πού ευρίσκεσαι στην μοναξιά, να ενθυμήσαι την ζωή και τους τρόπους του μεγάλου τούτου ησυχαστού. Και πρόσεξε ότι πολλές φορές έδιωξε μερικούς επισκέπτας, για να μη χάση το μεγαλύτερο.

 

 

Ὁ Θυμός, ἡ ὁργή καί ἡ Θεραπεία τους | poimin.gr

 

 

 

 

30. Αντελήφθηκα ότι οι δαίμονες πείθουν αυτούς που περιοδεύουν άσκοπα, να επισκέπτωνται συχνότερα τους πραγματικούς ησυχαστάς, για να κατορθώσουν να τους εμποδίσουν έστω και λίγο από το έργο τους. Αυτούς να τους επισημαίνεις, αγαπητέ μου, και να μη διστάζης χάριν της ευσεβείας να λυπής τους ραθύμους. Ίσως από την λύπη αυτή να σταματήσουν τις άσκοπες περιοδείες. Πρόσεξε όμως καλά μήπως, χάριν του σκοπού που αναφέραμε, λυπήσης άδικα καμμία ψυχή που διψά και έρχεται κοντά να αντλήση νερό. Σε κάθε πράγμα σου χρειάζεται ο λύχνος της διακρίσεως.

31. Οι ησυχασταί ή μάλλον όλοι οι μοναχοί πρέπει να ζουν με συνείδησι και εσωτερική συναίσθησι. Εκείνος που τρέχει στον πνευματικό δρόμο με πραγματική επίγνωσι, προσπαθεί να συμμορφώνωνται όλα -και οι ενέργειες και τα λόγια και οι σκέψεις και τα διαβήματα και οι κινήσεις- σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου. Αυτός αγωνίζεται με πραγματική συναίσθησι και ενώπιον του Κυρίου. Εάν όμως κλέπτεται σ΄ αυτά τα σημεία, τότε δεν άρχισε ακόμη να ζη ενάρετα.

32. «Θα γνωρίσω -λέγει κάποιος- με τον ήχο του ψαλτηρίου το πρόβλημά μου και το θέλημά μου»  διότι ήταν ακόμη ελλιπής η διάκρισις. Εγώ όμως λέγω ότι θα αναφέρω στον Θεόν με την προσευχή το θέλημά μου, και από εκεί θα περιμένω την πληροφορία.

33. Η πίστις είναι το πτερό της προσευχής. Εάν δεν το έχη, «πάλιν είς κόλπον μου αποστραφήσεται». Η πίστις είναι η αδίστακτη στάσις της ψυχής, που δεν κλονίζεται από καμμία εναντιότητα. Πιστός είναι, όχι εκείνος πού έχει την γνώμη ότι όλα είναι δυνατά στον Θεόν, αλλά εκείνος πού πιστεύει ότι θα τα επιτύχη όλα .

34. Η πίστις είναι αυτή που μας προξενεί τα ανέλπιστα, και τούτο μας το απέδειξε ο ληστής. Μητέρα της πίστεως είναι ο μόχθος και η ευθεία καρδία. Η μία την κάνει αδίστακτη και ο άλλος,, την δημιουργεί. Η πίστις είναι η μητέρα των ησυχαστών , διότι, αν δεν πιστεύση κανείς προηγουμένως, πώς θα αρχίση την ησυχαστική ζωή;

35. Εκείνος που εδέθηκε και εκλείσθηκε στο δεσμωτήριο, φοβείται ότι θα δικασθή και θα τιμωρηθή. Και αυτός που ησυχάζει στο κελλί του, δημιουργεί μέσα του τον φόβο του Κυρίου. Δεν φοβείται το δικαστήριο ο πρώτος τόσο, όσο ο δεύτερο το βήμα του Κριτού. Ω θαυμάσιε, στην ησυχία σου πρέπει να έχης πολύ φόβο, διότι τίποτε δεν κατορθώνει να εκδιώκει τόσο πολύ την ακηδία.

 

 

Προβλήματα συμπεριφοράς των 2χρονων | Paediatrica

 

 

 

36. Ο ένοχος κοιτάζει συνεχώς πότε θα έλθη στην φυλακή ο κριτής. Και ο πραγματικός εργάτης της ησυχίας κοιτάζει πότε θα έλθη ο Άγγελος . Ο πρώτος φέρει ως δεσμά το φορτίο της λύπης, και ο δεύτερος την πηγή των δακρύων.

37. Εάν αποκτήσης την ράβδο της υπομονής, θα σταματήσουν γρήγορα οι κύνες τα αναιδή γαυγίσματά τους. Υπομονή σημαίνει κόπος και αγώνας της ψυχής πού δεν θραύεται και δεν σαλεύεται διόλου από εύλογα ή άλογα κτυπήματα και πλήγματα. Υπομονή σημαίνει αποφασιστική αναμονή καθημερινών θλίψεων. Υπομονητικός σημαίνει αγωνιστής πού δεν πίπτει, και πού με τις πτώσεις ακόμη πού υπέστη δημιουργεί την νίκη. Υπομονή σημαίνει εκκοπή των αμαρτωλών προφάσεων και προσοχή επί του εαυτού σου.

38. Ο εργάτης της αρετής δεν έχει ανάγκη τόσο από τροφή, όσο από υπομονή. Διότι, εάν του λείπη η πρώτη, θα λάβη στέφανο. Αν όμως του λείπη η Δευτέρα, τον περιμένει όλεθρος.

39. Ο υπομονητικός άνδρας απέθανε πρίν τον θέσουν στο μνήμα, διότι έκανε μνήμα το κελλί του. Την υπομονή την εγέννησε η ελπίδα και το πένθος, διότι όποιος στερείται αυτά τα δύο, γίνεται δούλος της ακηδίας.

 

 

Πώς να πεις “όχι” χωρίς να πληγώσεις και να πληγωθείς – Σοφία  Παπαγιαννοπούλου

 

 

 

40. Πρέπει να γνωρίζη ο παλαιστής του Χριστού, ποιους εχθρούς θα τους καταδιώκη από μακρυά, και ποιους θα αφίνη να παλαίουν μαζί του σώμα προς σώμα. Άλλες φορές η πάλη προξένησε στέφανο, και άλλες φορές η αποφυγή της έκανες τους παλαιστάς αδοκίμους. Αυτά όμως δεν είναι δυνατόν να διδαχθούν με λόγια, διότι δεν γινόμαστε όλοι όμοιοι στα ίδια ζητήματα και με τον ίδιο τρόπο.

41. Πρόσεχε άγρυπνα έναν δαίμονα, διότι και αυτός σε πολεμεί ακατάπαυστα, και όταν ίστασαι και όταν μετακινήσαι και όταν κάθεσαι και όταν κινήσαι και όταν πέφτης στο κρεββάτι και όταν προσεύχεσαι και όταν κοιμάσαι[12].

42. Μερικοί από αυτούς που ακολουθούν τον δρόμο της ησυχίας, ασχολούνται συνεχώς με την εφαρμογή του λόγου: «Προωρώμην τον Κύριον ενώπιόν μου διαπαντός» . Διότι δεν είναι ενός μόνο είδους όλοι οι άρτοι της πνευματικής τροφής του ουρανίου σίτου. Άλλοι ασχολούνται με το:

«Εν τη υπομονή υμών κτήσασθε τάς ψυχάς υμών» Άλλοι με το: «Γρηγορείτε και προσεύχεσθε»

Άλλοι με το: «Ετοίμαζε είς την έξοδόν σου τα έργα σου» . Άλλοι με το: «Εταπεινώθην και έσωσέ με»  Μερικοί με το: «Ούκ άξια τα παθήματα του νυν καιρού προς την μέλλουσαν δόξαν» .

Μερικοί σκέπτονται συνεχώς το: «Μήποτε αρπάση, και ού μη η ο ρυόμενος»  Όλοι βεβαίως τρέχουν, ένας όμως από αυτούς παίρνει το βραβείο ακόπως[13].

 

 

Stolen: Ημιτελή πορτρέτα μαύρων που σκότωσε η αστυνομία

 

 

 

 

 

43. Όποιος έχει προοδεύσει, όχι μόνο όταν είναι ξύπνιος, αλλά και όταν κοιμάται, εργάζεται. Έτσι μερικοί και στον ύπνο εξευτελίζουν τους δαίμονας πού έρχονται να τους πειράξουν, και τα ακόλαστα γύναια που εμφανίζονται στα όνειρά τους τα συμβουλεύουν να σωφρονισθούν.

44. Μη κάθεσαι και αναμένης τους διαφόρους επισκέπτες και μη κάνης καμμία προπαρασκευή, διότι όλη η κατάστασις της ησυχίας είναι απλή και ελευθέρα από δεσμεύσεις.

45. Κανείς από εκείνους πού θέλουν να οικοδομήσουν έναν πύργο ή ένα ησυχαστικό κελλί δεν αρχίζει το έργο του, πρίν καθήση και υπολογίση  ή ερευνήση με την προσευχή, εάν έχη τις προϋποθέσεις για την ολοκλήρωσι του έργου. Και τούτο, μήπως μετά την κατάθεσι του θεμελίου γίνη περίγελως στους εχθρούς του και εμπόδιο στους άλλους εργάτες,

46. Πρόσεξε καλά την γλυκύτητα πού έρχεται στην ψυχή σου,μήπως έχει δολίως παρασκευασθή  από πικρούς ή μάλλον επιβούλους ιατρούς.

47. Την νύκτα τον περισσότερο χρόνο να τον αφιερώνης στην προσευχή και τον ολιγώτερο στην ψαλμωδία. Την ημέρα, ανάλογα με τις δυνάμεις σου. Δεν είναι ολίγος ο φωτισμός και η συγκέντρωσις του νου που χαρίζει η ανάγνωσις, εφ΄ όσον πρόκειται για λόγια του Αγίου Πνεύματος, τα οποία οπωσδήποτε καθοδηγούν και διορθώνουν όσους τα μελετούν. Σαν εργάτης και αγωνιστής πού είσαι, να προτιμάς πρακτικά αναγνώσματα, διότι η εφαρμογή αυτών καθιστά περιττές τις άλλες αναγνώσεις.

48. Να επιζητής να φωτίζεσαι επάνω στους λόγους της Γραφής, που είναι λόγοι πνευματικής υγείας, με τους κόπους κυρίως παρά με τα βιβλία. Μη μελετάς βιβλία πού περιέχουν ιδέες βαθύτερες και αλληγορικές, πρίν αποκτήσης την απαραίτητη πνευματική δύναμι. Διότι πρόκειται για σκοτεινούς λόγους, οι οποίοι σκοτίζουν τους αδυνάτους.

49. Πολλές φορές ένα ποτήρι εφανέρωσε την ποιότητα του οίνου. Ομοίως και ένας λόγος ησυχαστού, σε εκείνους πού διαθέτουν αισθητήρια, εφανέρωσε όλη την εσωτερική του εργασία και κατάστασι.

 

 

Εβδομαδιαίες Προβλέψεις για κάθε ζώδιο και δεκαήμερο 4-10 Νοεμβρίου 2019 |  Astro Κους Κους

 

 

 

 

50. Να έχης πάντοτε τον οφθαλμό της ψυχής σου προσηλωμένο στην οίηση και να την επιτηρής. Διότι καμμία άλλη κλοπή (του πνευματικού πλούτου) δεν είναι χειρότερη από την ιδική της κλοπή.51. Εξερχόμενος από το κελλί σου να κάνης οικονομία στην χρήσι της γλώσσης, διότι αυτή γνωρίζει να διασκορπίζη γρήγορα πολλούς καμάτους.

52. Να ζης σε κατάστασι α-περιεργείας, διότι είναι ικανή η περιέργεια να μολύνη την ησυχία, όσο τίποτε άλλο.

53. Στους επισκέπτας να παραθέτης μόνο ό,τι τους είναι αναγκαίο, είτε στο σώμα είτε στην ψυχή. Αν τυχόν είναι σοφώτεροι από εμάς, ας δείξωμε με την σιωπή μας την σοφία μας.

Αν όμως ευρίσκωνται στο ίδιο αδελφικό επίπεδο, τότε ας ανοίξωμε ολίγο την θύρα του λόγου. Καλύτερο όμως είναι να τους θεωρούμε όλους ανωτέρους μας.

54. Ήθελα να απαγορεύσω τελείως το εργόχειρο και την απασχόλησι στις συνάξεις σε όσους ευρίσκονται σε νηπιακή ακόμη πνευματική κατάστασι. Αλλά με συγκράτησε το παράδειγμα εκείνου, πού όλη την νύκτα εβάσταζε άμμο στο ένδυμά του, (για να συνηθίση να αγρυπνή)[14].

55. Καθώς είναι αντίθετες οι διατυπώσεις του δόγματος της ενσάρκου οικονομίας του Ενός της Πανυμνήτου Τριάδος, προς τις διατυπώσεις του δόγματος αυτής της Αγίας και Ακτίστου και Προσκυνητής Τριάδος -όσα αναφέρονται στην Τριάδα σε πληθυντικό αριθμό, στον Χριστό τίθενται σε ενικό και όσα αναφέρονται στην Τριάδα σε ενικό αριθμό, στον Χριστό τίθενται σε πληθυντικό[15]- κατά παρόμοιο τρόπο άλλες είναι οι ασχολίες που αρμόζουν στην ζωή της ησυχίας και άλλες στην ζωή της υπακοής.

56. Ο θείος Απόστολος λέγει: «Τις έγνω νούν Κυρίου»; . Και εγώ θα ειπώ: «Ποιος εγνώρισε τον νου ενός ανθρώπου ησυχαστού πού ασκεί την ησυχία πραγματικά, και με το σώμα και με το πνεύμα»;Ισχύς του βασιλέως είναι ο υλικός πλούτος και το πλήθος . Ισχύς του ησυχαστού είναι το πλήθος της προσευχής.

Ι.Μ.Παρακλήτου

 

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ ΩΡΩΠΟΥ - Μοναστήρια της Ελλάδος

 

 

 

[3] Οι Ταβεννησιώτες αντιπροσωπεύουν την κοινοβιακή και οι Σκητιώτες την ησυχαστική ζωή του Αιγυπτιακού μοναχισμού.[

4] Οι πρώτοι είναι οι αρχάριοι στην ησυχαστική ζωή, οι δεύτεροι οι προχωρημένοι και οι τρίτοι οι τέλειοι και «θεωρητικοί». Οι τρίτοι ευρίσκονται στην κορυφή της τριβαθμίου αυτής κλίμακος και διαφέρουν κατά πολύ από τους προηγουμένους, διότι αρπάζονται συνεχώς σε ιερές θεωρίες και δεν ασχολούνται πλέον με την ψαλμωδία και το εργόχειρο.

[5] Δηλαδή η πτωχεία της αρετής μέσα στον πλούτο της κακίας.

[6] Πρόκειται μάλλον για την διασάλευσι των φρενών, την διανοητική παράκρουσι. Πιθανόν όμως να πρόκειται για την σαρκική πτώσι ή για την κατακυρίευσι από το πνεύμα της βλασφημίας.

[7] Δηλαδή από τους οκτώ πονηρούς λογισμούς, τους ησυχαστάς τους πολεμούν οι εξής πέντε: της ακηδίας (κατά πρώτο λόγο), της κενοδοξίας, της υπερηφανείας, της λύπης και της φιλαργυρίας. Ενώ τους κοινοβιάτες οι εξής τρεις: της γαστριμαργίας, της πορνείας και της οργής.

[8] «Παραρριπισμοί της σαρκός» λέγονται οι σαρκικές προκλήσεις που αφ΄ ενός μέν είναι εντονώτατες, αφ΄ ετέρου αιφνίδιες, αστραπιαίες και σχεδόν άχρονες (πρβλ. ΙΕ΄ 73 όπου γίνεται λόγος περί «παραρριπισμού του νοός»).

[9] Ό,τι περιγράφεται εδώ αποτελεί εκμυστήρευσι μυστικής εμπειρίας του Αγίου, από τις πιο χαρακτηριστικές της ασκητικής γραμματείας, η οποία έλαβε χώρα, ενώ αυτός είχε παραδοθή στην άσκησι της αδιαλείπτου προσευχής. Πρόκειται περί ιεράς εκστάσεως και θεωρίας. Άξιο παρατηρήσεως είναι ότι δεν έχομε άμεση αποκάλυψι εκ μέρους του Θεού, αλλά χειραγώγησι από μυσταγωγό άγγελο. Επίσης, τα αποκαλυπτόμενα στον Όσιο έχουν τα όριά τους, ώστε η δίψα της θείας γνώσεως να μην ικανοποιήται πλήρως. Και κατά την διάρκεια της εκστάσεως το ανθρώπινο πρόσωπο διατηρεί στο ακέραιο την αυτοτέλειά του. «Η έκστασι του χριστιανού μυστικού δεν έχει καθόλου τον χαρακτήρα της παθητικής και απρόσωπης πληρότητος πού χαρακτηρίζει τον μυστικισμό άλλων θρησκειών». Η προσωπικότης του ανθρώπου δεν διαλύεται «σε ένα χάος ευδαιμονικής αγνωσίας» (πρβλ. Χρ. Γιανναρά, Η μεταφυσική του σώματος, σελ. 216-218).

[10] Εννοεί την θεωρία του σαρκωθέντος και τεθεωμένου Υιού του Θεού. Ή, κατ΄ άλλην ερμηνεία, την θεωρία της αρρήτου μεγαλειότητος της Αγίας Τριάδος.

[11] Η ερημική σκήτη «τά Αρσελάου» απέχει δρόμο ημισείας ημέρας από την Μονή του Σινά προς το ανατολικό μέρος. Σ΄ ένα από τα σπήλαιά της ασκήτευε τον ΣΤ΄ αιώνα και ο αββάς Γεώργιος με τον υποτακτικό του. Ήταν διαβόητος για τους ασκητικούς του αγώνες και την αγιότητά του. Έτρωγε ωμή άγρια κάππαρι, πού ήταν τόσο πικρή, «ώστε και κάμηλον αποκτείναι τη πικρότητι». Όταν η ελαιοαποθήκη της Μονής του Σινά άδειασε, η προσευχή του εγέμισε όλους τους πίθους με λάδι. Περισσότερα περί αυτού βλέπε: «Αναστασίου μοναχού, Διηγήσεις διάφοροι περί των εν Σινά αγίων Πατέρων, ΙΧ-ΧΙΙ».[12] Ο δαίμων αυτός, κατά μία άποψι, για τους αρχαρίους είναι της πορνείας, για τους μεσαίους της ακηδίας και για τους πολύ προχωρημένους της κενοδοξίας. Για τους κοινοβιάτες μπορεί να είναι και ο δαίμων της κατακρίσεως των ενεργειών του Γέροντος ή των άλλων αδελφών.[13] Πρόκειται μάλλον για τους πρώτους, οι οποίοι στοχάζονται το «Προωρώμην τον Κύριον ενώπιόν μου διαπαντός» Πιθανόν όμως να πρόκειται για όσους μνημονεύουν το «Εταπεινώθην και έσωσέ με».

[14] Σχόλιο της Κλίμακος αναφέρει σχετικώς: «Ο μοναχός εκείνος εβάσταζε όλη την νύκτα άμμο στο ένδυμά του. Επειδή δηλ. κατά την αγρυπνία ενύσταζε και των ωνείδιζαν οι αδελφοί, εσκέφθηκε το εξής: Πήγε στην ακρογιαλιά – η Μονή ήταν κοντά στη θάλασσα – και αφού έσφιξε καλά τον χιτώνα του με την ζώνη, εγέμισε τους κόλπους του με αρκετή ποσότητα άμμου, η οποία ακουμπούσε επάνω στις σάρκες του. Σκεπάσθηκε έπειτα με τον μανδύα του, ήλθε στον Ναό και παρέμεινε άγρυπνος όλη την νύκτα χωρίς να νυστάξη καθόλου, διότι η άμμος τον εκρύωνε ή τον ενωχλούσε με το βάρος της».

[15] Στην τριάδα ομιλούμε για τρία πρόσωπα, ενώ στον Χριστόν για ένα. Στην Τριάδα ομιλούμε για μία φύσι, μία ενέργεια, μία θέλησι, ενώ στον Χριστόν για δύο φύσεις, δύο ενέργειες, δύο θελήσεις.

 

 

ΟΙ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ

alt

 

alt

 

 

 

 

Κάθε χρόνια πάθηση φέρνει μαζί της και μια ψυχική διαταραχή. Συνηθως  Κατάθλιψη .Όσοι τωρα Έχουν Κατάθλιψη, διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο Καρδιαγγειακής Νόσου, Διαβήτη, Καρκίνου ή Αναπνευστικής Πάθησης .

Το 30-40% των καρδιοπαθών παρουσιάζει συμπτώματα κατάθλιψης, ενώ στα δύο τρίτα των ασθενών με διαβήτη και κατάθλιψη,έχουν τριπλάσιες πιθανότητες οι καταθλιπτικοί  να πεθάνουν, σε σχέση με αυτούς που πάσχουν από τη μία νόσο.

Ολες οι κλινικές παρατηρήσεις και τα ερευνητικά δεδομένα συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι:

 

 

 

 

Γιατί δεν πρέπει να αγνοούμε την ψυχική υγεία μας | Healthpharma.gr

 

 

 

 

Ψυχική Και  Σωματική Υγεία Είναι Αλληλένδετες

Οι πιθανότητες να υπάρχει κατάθλιψη σε κάποιον ασθενή αυξάνονται από 5% έως 25% στον γενικό πληθυσμό (ανάλογα με το φύλο) και σε 25-33% σε ασθενείς με χρόνια νοσήματα.

Ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι η κατάθλιψη πολύ συχνά επιδεινώνει το σωματικό νόσημα μέσα από διάφορους μηχανισμούς και έτσι μπαίνουμε σε φαύλο κύκλο. Στον διαβήτη, η κατάθλιψη αυξάνει τον κίνδυνο επικίνδυνων επιπλοκών.

Η αποκατάσταση των ασθενών με χρόνια σωματικά νοσήματα βλάπτεται ουσιαστικά όταν συνυπάρχει κατάθλιψη που δεν έχει διαγνωσθεί.

 

 

 

 

 

alt

 

 

 

 

Η κατάθλιψη, είναι ασθένεια με τα χίλια πρόσωπα, όπως την λέει η Αλεξάνδρα, και εξαπλώνεται σιωπηλά σαν επιδημία στον σύγχρονο κόσμο.

Η Παγκόσμια Ψυχιατρική Εταιρεία υπολογίζει ότι θα είναι μέσα στην επόμενη δεκαετία η δεύτερη πιο συχνή αιτία νοσηρότητας. Επηρεάζει το Πώς Αισθάνεται, Σκέπτεται Και Συμπεριφέρεται ο ασθενής. Μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στις καθημερινές δραστηριότητες του ή να τον κάνει να αισθάνεται ότι δεν αξίζει να ζει.

Οι γυναίκες, οι διαζευγμένοι, οι άγαμοι, οι άνεργοι και όσοι έχουν παρόμοιο περιστατικό στην οικογένεια , νοσούν συχνότερα.

Αν και η μέση και η τρίτη ηλικία πλήττονται περισσότερο από την κατάθλιψη,περίπου 5% των παιδιών και των εφήβων υποφέρει επίσης από τη νόσο.

Δεν είναι ακριβώς γνωστό τι την προκαλεί . Πιστεύεται ότι εμπλέκονται πολλοί παράγοντες, όπως βιολογικές διαφορές στον εγκέφαλο, ορμονικές αλλαγές ,οπως στην Εμμηνόπαυση ή σε διαταραχές του θυρεοειδούς, κληρονομική προδιάθεση, γεγονότα της ζωής απώλεια αγαπημένου προσώπου, οικονομικά προβλήματα, υψηλό στρες .

Οι ανεργοι εχουν τέσσερις φορές περισσότερες πιθανότητες να εκδηλώσουν κατάθλιψη, σε σχέση με όσους έχουν δουλειά, ενώ οι άνθρωποι των οποίων οι δουλειές επηρεάστηκαν από την οικονομική κρίση έχουν διπλάσιες πιθανότητες να νοσήσουν από σοβαρή κατάθλιψη.

 

 

 

 

alt

 

 

 

 

Ερευνες συσχετίζουν τη διατροφή με την κατάθλιψη. Από μελέτη της Α’ Καρδιολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών με επικεφαλής την κ. Χ. Χρυσοχόου, σε 673 ηλικιωμένους στην Ικαρία το 2009 διαπιστώθηκε ότι όσοι έτρωγαν περισσότερο ψάρι είχαν χαμηλότερα ποσοστά κατάθλιψης.

Ισπανοί ερευνητές από τα Πανεπιστήμια της Ναβάρα και του Λας Πάλμας μελέτησαν 11.000 ανθρώπους και ανακάλυψαν ότι :

όσοι ακολουθούσαν πιο συστηματικά μεσογειακή διατροφή με πολλά φρούτα, λαχανικά, ψάρι και όσπρια, είχαν 30% λιγότερες πιθανότητες να εκδηλώσουν κατάθλιψη σε σχέση με όσους είχαν λίγα τέτοια τρόφιμα στο διαιτολόγό τους. 

 

 

 

 

alt

 

 

 

 

Ειδικά για τους άνδρες, ο καρδιαγγειακός κίνδυνος μειώνεται με τη μείωση της LDL ως ένα επίπεδο, αλλά κάτω από αυτό αυξάνεται ο κίνδυνος κατάθλιψης.

Για να δούμε πώς μπορούμε να προσδιορίσουμε την  κατάθλιψη, σύμφωνα με το εγχειρίδιο DSM που δημοσίευσε η Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία , η οποία επεσήμανε οτι πρέπει να συνυπάρχουν πέντε ή περισσότερα από τα ακόλουθα συμπτώματα για περίοδο μεγαλύτερη των δύο εβδομάδων ένα τουλάχιστον σύμπτωμα πρέπει να είναι η καταθλιπτική διάθεση:  

Καταθλιπτική διάθεση τις περισσότερες ημέρες στα παιδιά μπορεί να εμφανισθεί ως μόνιμη ευερεθιστότητα   

Ελαττωμένο ενδιαφέρον ή αίσθημα μη ικανοποίησης  από όλες τις δραστηριότητες της ημέρας   

Σημαντική απώλεια ή αύξηση βάρους, μείωση ή αύξηση της όρεξης    Αϋπνία    Υπερκινητικότητα ή βραδεία συμπεριφορά που παρατηρείται από άλλους   Κόπωση ή απώλεια ενέργειας        Αισθήματα απαξίωσης ή υπερβολικής ενοχής Προβλήματα στη λήψη αποφάσεων, στη σκέψη ή στην αυτοσυγκέντρωση 

Αν και δεν μπορείτε να θεραπεύσετε μόνος σας την κατάθλιψη, μπορείτε τουλάχιστον να αυτο-βοηθηθείτε με τους εξής τρόπους

 

 

Τι μπορείτε να πάθετε από το πολύ αλκοόλ - Karfitsa.gr

 

 

 

Να αποφεύγετε το αλκοόλ. Μπορεί να νομίζετε ότι μειώνει τα καταθλιπτικά συμπτώματα αλλά μακροπρόθεσμα τα επιδεινώνει.    

Να ασκείσθε περπατώντας, κάνοντας κολύμπι, ή ό,τι άλλο σας ευχαριστεί 

 Να χορταίνετε ύπνο.  Να έχετε διατροφή πλούσια σε ω-3 λιπαρά ψάρια, καρύδια ιχθυελαιο.

Δεν είναι κάτι δύσκολο. Ολοι μπορούμε να το ακολουθήσουμε.

Χαιρετε..

 

alt

ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΕΧΕΙ ΜΟΝΟΝ Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΜΑΣ

 

 

 

Ο Γιατρός, η ιστορία ενός θαύματος: Θα τρίβεις τα μάτια σου με ...

 

 

 

 

Ελατε  να δούμε ενα ενδιαφερον φαινόμενο.

Άντρας με συστολική πίεση από 12,0 ως 12,9 υπεστη   θανατηφόρο καρδιαγγειακό επεισόδιο . Θα μου πειτε πως κάτι τέτοιο ειναι παραλογο, με όσα γνωριζουμε μεχρι σήμερα. Σύμφωνοι φαίνεται παράλογο, ομως επ ουδενί ανόητο, καθώς εκφράζει, αυτό που λέμε  Σχετικό Κίνδυνο, και υποδηλώνει το  γεγονός πως: Επειδή η μερίδα εκείνη, των ανδρων ,  με συστολική πίεση  μεταξύ 12,0 και 12,9 είναι μεγαλύτερη ποσοτικά, 

ε α ν παρέμβει κανείς,  προληπτικά,δίνοντας αντι υπερτασικά τότε θα μειωθεί σημαντικά

η  σ υ ν ο λ ι κ ή  καρδιαγγειακή θνησιμότητα του πληθυσμού.

 

 

 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για οικογενειακος γιατρος

 

 

 

Ο οικογενειακός γιατρός, που λέγαμε, στο ιατρείο του, δεν έχει μπροστά του  όλον τον εν δυνάμει ασθενη πληθυσμό, αλλά έναν άνθρωπο  και επ ουδενί  τον ενδιαφέρει και τον αφορά ο σχετικός κίνδυνος ενος συνόλου ανθρώπων  αλλά

ο  α π ό λ υ τ ο ς   κίνδυνος του φτωχού  υπερτασικού ασθενους του.Ετσι ενας ασθενής με ¨υψηλη συστολικη¨, κινδυνεύει  περισσότερο  από κάθε άλλον, και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί  σωστά και άμεσα.

 

 

 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για οικογενειακος γιατρος

 

 

Εν προκειμένω ο υ τ ε  τον ασθενη  ουτε  όμως και τον γιατρό, αφορούν οι διάφορες  προειδοποιήσεις της  παγκόσμιας ιατρικής κοινότητας που οι διεθνεις οργανισμοί βγάζουν κάθε τόσο.  

 

 

 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για διαβήτη

 

 

 

 

 

Το ιδιο ισχυει και με  τη ¨λογική¨ για τη ρύθμιση της κακης χοληστερίνης ,οσο πιο χαμηλα… τοσο καλυτερα με αποτέλεσμα στρατιές..  ανοϊκών να κατακλύζουν  τα σχετικά ιδρύματα της Αμερικής. Και να που πριν λίγο καιρό  ¨καταλήξαμε¨ πως αν παμε  πολύ χαμηλά  θα αυξήσουμε τα τα καρδιακα συμβαματα ιδιαίτερα σε ασθενείς με προϋπάρχοντα καρδιαγγειακό κίνδυνο, ή ασθενείς που ήδη έχουν υποστεί  κάποιο  καρδιαγγειακό  επεισόδιο. Φαυλος κυκλος.

 

 

 

 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για υψηλή συστολική

 

 

 

Σε πολλούς καρδιολόγους, για να γυρισουμε στο πρωτο θεμα μας, επικρατεί η άποψη  σχετικά με την υπέρταση, όσο πιο χαμηλά τόσο πιο καλά.  Και μετά ¨μαθαίνουμε¨ πως ο κίνδυνος για καρδιαγγει ακά  δ ε ν  σχετίζεται γραμμικά με την αρτηριακή πίεση, αλλά η καταγραφή του κινδύνου αυτού σε συνάρτηση με την πίεση, έχει μιαν ¨ιδιορρυθμια¨,  δηλαδή όταν πέφτει η πίεση μειώνεται ο κίνδυνος  αλλά, από ένα σημείο και μετά, αν συνεχίσει να πέφτει η πίεση ,ο κίνδυνος αρχίζει να αυξάνει και πάλι.

Αρα, και πάλι καταλήγουμε πως η  μόνη αλήθεια στην ιατρική  είναι πως  τ ί π ο τ α    δεν είναι απόλυτο που σημαίνει πως  ό λ α  είναι σχετικά  και βασίζονται  στην  προσωπική σχέση γιατρού ασθενούς.

Να που ερχεται παλι ο οικογενειακος γιατρος που χίλιες φορές να τον πληρώνουμε να μας έχει καλά.

 

 

 

 

 

Ο γιατρός, η ιστορίας ενός θαύματος»: Δείτε τη «Ναζλί» στην ...

 

 

Η ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ ΚΙ Η…ΒΛΑΚΕΙΑ ΜΑΣ

 

17 Best Lucky Luke images | Lucky luke, Tintin, Cartoons comics

 

 

Μια φιλη ενθουσιασμενη με πληροφορησε πως επιτελους γλυτωσε απ το Sindrom που την ειχε καταταλαιπωρησει, και να που τωρα ¨μπηκε¨ σε αγωγη με ενα συγχρονο, ευληπτο και ..πανακριβο υποκαταστατο, που θα μηδενισει τον κινδυνο θρομβωσης. Της εδωσα συγχαρτηρια, και την προσπερασα. Αυτου του ειδους οι ανθρωποι, εχουν αναγκη απο χαμογελα μονο. Τιποτα αλλο. Για σας ομως, που ειστε υποψιασμενοι , θα ξαναπω ενα παλιο παραμυθι.

 

 

 

Αυξάνουν τελικά τα θαλασσινά τη χοληστερίνη; | iTrofi

 

 

Πριν από 40.000 χρόνια περίπου,έγινε  μια μεγαλειώδης βιολογική έκρηξη στην κρανιακή κάψα του τελευταίου Νεάντερνταλ, που ήταν έτοιμος να εξαφανισθεί, μια και το κυνήγι τέλειωνε.  ¨Καποιοι¨ του έμαθαν να τρώει όστρακα  δηλαδή καθαρή χοληστερίνη και στη συνέχεια να ψαρεύει. Μ αυτόν τον τρόπο ξαφνικά, μέσα σε μερικές χιλιάδες χρόνια, άνοιξαν τα ¨παράθυρα¨ στον  μετωπικό φλοιό τον νεοφλοιός, στην έδρα της σκέψης, κι ο κτηνώδης Νεαντερνταλ μετεπεσε στο ¨σοφό¨Homo sapiens.

 

 

Όστρακα: Νόστιμα, θρεπτικά και... sexy - www.olivemagazine.gr

 

 

 

 

Το εργαλειο υπηρξε η χοληστερινη. http://kosmaser.wordpress.com/2013/04/02/

Κρατείστε το περί της χοληστερίνης, οταν σας πούν ξανα οτι έχετε πολύ και πρέπει να την ελαττώσετε.

Ο άνθρωπος κυριολεκτικά  άλλαξε μυαλά. Αυτό επ ουδενί σημαίνει οτι πολλοί παρα πολλοί συνάνθρωποί μας δεν παρέμειναν, σχημα λόγου στην κατασταση εκείνη των ηλιθίων προγόνων. Είναι αυτοί που ανα τους αιώνες, έχουν το δικό τους υποκοριστικό βλαξ γενική βλακός, Μας λέει η βικιπαίδεια,ο ανόητος, ο μαλθακός στο νου, ο βληχρός στα αρχ. ελλ. ο άτονος και αμελητέος

Στα αρχαία ελληνικά ήταν επίθετο  διγενές  και  μονοκατάληκτο, δηλαδή ο/η βλάξ, του/της βλακός κ.ο.κ.

 

 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για χοληστερίνης

 

 

 

Θα τους βρείτε παντού. Απ την πολιτική, μέχρι τις ανώτατες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Σε όλα τα κοινωνικά στρώματα.Απ τους καλωσυνάτους συνταξιούχους, έως τους ημιμαθείς τα πάντα γιγνώσκοντες, και αποφθεγγόμενους  περί θεμάτων  σοβαρών, περί των οποίων δεν έχουν την παραμικράν ιδέαν, πλήν εμμένουν  και δυστυχώς την διατυμπανίζουν και δημόσια, ισχυρά και απόλυτον, ακριβώς όπως και η βλακεία των  γνώμην.

 

 

Και ο βλαξ της ημέρας: Έκοψε το... πέος του γιατί είχε αποκτήσει κόρες και  όχι γιο! | eirinika.gr

 

 

 

Τι εννοούμε όμως με τη λέξη βλακεία;Η έννοια, αν και είναι ενστικτωδώς γνωστή σε όλους, μοιάζει να ξεφεύγει από οποιονδήποτε θεωρητικό ορισμό. Δεν είναι απλώς το αντίθετο της εξυπνάδας, γιατί υπάρχουν έξυπνοι άνθρωποι που, κάποιες φορές, συμπεριφέρονται σαν βλάκες. Κάποιος,  ιστορικός και οικονομολόγος , μου διαφεύγει το όνομά του, είπε κάτι πολύ χαρακτηριστικό.Βλάκας είναι αυτός που με όσα λέει, γράφει ή κάνει προκαλεί ζημιά σε κάποιον άλλο, αλλά παράλληλα δεν έχει κέρδος  για τον εαυτό του, ούτε κάποιοι θα του πούν μπράβο, για τις βλακείες που λέει ή γράφει και που μπορεί τελικά να βλάπτουν και τον  ίδιο.

 

 

 

Ο Ευάγγελος Λεμπέσης και η βλακεία ως κοινωνικό φαινόμενο - Ερανιστής

 

 

 

 

Σε κλινικό επίπεδο, η βλακεία είναι η χειρότερη ασθένεια, γιατί είναι αθεράπευτη. Ο βλάκας έχει την τάση να επαναλαμβάνει πάντα την ίδια συμπεριφορά, γιατί δεν είναι σε θέση να αντιληφθεί τη ζημιά που προκαλεί και συνεπώς δεν μπορεί να αυτοδιορθωθεί.Το κακό είναι πως η βλακεία είναι όπως το…χασμουρητό.. μεταδοτική. Αυτό εξηγεί γιατί ολόκληροι λαοί όπως η ναζιστική Γερμανία, εύκολα χειραγωγήθηκε απ έναν πανέξυπνο παράφρονα. 

Αυτό το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα γνωστό στην ψυχολογία. Η συναισθηματική μετάδοση, που είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα της ομάδας, μειώνει την κριτική ικανότητα κι έτσι επιλέγεται η πιο απλή λύση,που συνήθως είναι και η λιγότερο έξυπνη Τέλος δεν πρέπει να ξεχνάμε πως Η εξουσία  αποβλακώνει, κατα τον Φρίντριχ Νίτσε.

 

Μ αυτό τον τρόπο, όποιος βρίσκεται στην εξουσία καταλήγει να διαπράττει κατά γενική ομολογία τις μεγαλύτερες ανοησίες. Ας μην ξεχνάμε πως η εξουσία ,πολιτική, οικονομική ή γραφειοκρατική, αυξάνει κατακόρυφα την καταστρεπτική δύναμη ενός βλάκα.

 

 

 

Épinglé par LMI KIDS sur the Daltons / les Dalton | Les daltons, Personnages

 

 

Η επικαιροτητα το αποδεικνυει εναργεστατα, σε πολιτικο παντα επιπεδο.  Εύλογα λοιπόν γεννιέται το ερώτημα για το αν υπάρχει τρόπος να απαλλαγούμε από την παγκόσμια βλακεία.

Όχι, δεν υπάρχει. Οι πράξεις ενός κακού  ανθρώπου, είναι κατά κάποιον τρόπο προβλέψιμες Οι πράξεις ενος ηλίθιου είναι απρόβλεπτες Ο ηλίθιος, με το χαμόγελο, με πλήρη φυσικότητα, χωρίς καμιά πρόθεση, τύψεις, ή αιτία, θα εμφανιστεί ξαφνικά και θα καταστρέψει ό,τι σχεδίασες με πολύ κόπο και δουλειά ,και το αστείο είναι οτι  θα το κάνει από καθαρή βλακεία.

 

Χαίρετε…

 

και αποφεύγετε τους βλάκες μ ένα   χαμόγελο Μην πιάνετε κουβέντα μαζί τους Μην ξεχνάτε πως αν αρχίσετε κουβέντα κινδυνεύετε να…κολλήσετε Ακόμα μην ασχολείστε με…σχολιασμούς  βλακών δεν αξιζει τον κόπο.

 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για ηλίθιου

 

 

 

 

 

ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝΖΥΜΑ..

 

5 αρωματικά λευκά κρασιά που πρέπει να δοκιμάσεις | Check In Cyprus

 

 

 

Πινοντας ενα αρωματικο ποτηρι κρασι, σιγουρα δεν αναρωτιεσαι πως εγινε. Κι ομως μια  δυναμη  μεταβαλλει τον γλυκο χυμο του σταφυλιου σε κρασι. Μια δυναμη που κρυβεται μεσα σ οτιδηποτε εχει ζωη.Κι αυτο οφειλεται στα ενζυμα.  Υπαρχουν παντου. Μεσα στον ανθρωπο, στα ζωα, στα φυτα, αλλα και σε απειροελαχιστους μικρο οργανισμους, που βρισκονται μεταξυ εμβιας και μη υλης. Μια πρωτη αναφορα βλεπουμε Στο Β. βιβλιο Βασιλεων, κεφ. Κ. της Παλαιας Διαθηκης.

Ο Βασιλιας Εζεκιας αρρωστησε βαρια. Πηγε κοντα του ο Προφητης Ησαϊας και του ειπε:

Φωναξε τους δικους γιατι προκειται να πεθανεις. Ο Εζεκιας εκλιπαρουσε τον θεο, κι Εκεινος τον ακουσε και ειπε στον Ησαϊα να γυρισει, γιατι αποφασισε ν αφησει τον Εζεκια να ζησει για 15 ακομα χρονια.Κι ειπε ο Ησαϊας:

φερτε μου ενα επιθεμα απο..συκα.

 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για επιθεμα απο..συκα.

 

 

 

 

Το εφεραν και το τοποθετησαν πανω στο ελκος, κι ο Εζεκιας, θεραπευτηκε. Αυτη ισως ειναι η παλιοτερη ¨καταχωρημενη¨περιπτωση ενζυμο θεραπειας, με απολυτη επιτυχια ιασης.

Χαιρετε.

 

 

Σχετική εικόνα

ΜΕ ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΗ..

Φασολάδα με Φασόλια Βανίλιες Φενεού – Blog Akros

 

 

Πριν αρκετο καιρο, ειχα ισχυρισθει πως με λιγη καλη θεληση, αγαπη και ενθουσιασμο, μπορει κανεις να φτιαξει γευμα για 4 ατομα με 3 ευρω  

Ο αγνωστος φιλος Γιαννης, μου εγραψε ενα συμπαθητικο σημειωμα, οπου θεωρουσε ολα αυτα ρομαντικο παραληρημα καποιου ¨βολεμενου¨

Του απαντησα :

Λεει ο Γιαννης ..με τρια ευρω.. δεν γίνεται να θρέψεις μιαν οικογενεια..

 

 

Φασολάδα all time classic | Athens Voice

 

Αντε πάμε να δουμε αν γινεται..

 

 

Κρεμμύδι: Οφέλη για την υγεία - genenutrition.gr

 

1 μεγάλο ξερο κρεμμύδι,σε λεπτές ροδέλες 0.013•

 

 

 

 

Εγχώρια Προϊόντα | FAMILIA VALOGLOU

 

 

Μισό κιλό μεσαία φασόλια, 0.60-0,90 ευρω (μουσκεμένα όλη τη νύχτα και στραγγισμένα)

 

 

Σέλινο Μεγάρων Ματσάκι | market4u

 

1 κλωνάρι σέλινο κομμένο σε μικρά κομμάτια, 0,05

 

 

καρότο Στοκ Εικονογραφήσεις, Vectors, & Clipart – (54,493 Στοκ  Εικονογραφήσεις)

 

 

1 καρότο κομμένο σε ροδέλες, 0.09

μαϊντανός ψιλοκομμένος, 0,09

Ελαιόλαδο 40-100 γραμμ ( 4,00 το κιλο) 0,40

Αλάτι-πιπέρι, 0,002

 

 

ΧΥΤΡΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ FISSLER MEDI-TERANO 10 ΛΙΤΡΩΝ - ΧΥΤΡΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | Plus4u

 

 

Μαγειρεμα στην χυτρα ταχυτητας , για 0,45 λεπτα  , 380 watts , με το kw 0,10 λεπτα, 0,045 ευρω

340 γραμ ψωμι 0, 39 .

 

 

Ελιές σταφιδωτές συνταγή από ΛαδοΜπούκι - Cookpad

 

 

 

Ελιες 0.90 ευρω στη βαρβακειο αγορα.

500 γραμ χαλβα παραδοσιακο ,  1,05

( αυτος είναι το κερασακι στην τουρτα..)

 

 

Λουκάς - Χειροποίητος Παραδοσιακός Χαλβάς | Αρχική

 

 

Όλα αυτά μας κανουν 3,45 ευρω..Βγάζουν 4-5 πιατα..Θα μου πεις, και φτανουν;

Θα σου απαντησω..εξαρταται απ το ¨υλικο που κουβανας μες στην ψυχουλα σου , Γιαννακη.

Αν είναι γεματο οργή, γιατι ψαχνεις και δεν βρισκεις δουλεια…Όχι.

Αν πιστευεις ότι καποιοι άλλοι, που είναι εξω απ το χορο,  και λένε κουταμάρες, για το ότι μπορεις να εχεις ένα αξιοπρεπες φαγητό, υγιεινο, κι όχι κρεατα γεματα αντιβιοτικα κι ορμονες…

μην κουραζεσαι , να βρεις μια λυση.

Θα σου πω μιαν ιστορια.

 

 

Μηχανή του χρόνου:Η καρδάρα για το γάλα! - XIROMERO PRESS - XIROMEROPRESS.GR

 

 

Μια φορα, δυο βατραχια επεσαν σε δυο καρδαρες γαλα.Το ένα ειπε μεσα του: Παει τωρα πνιγηκα, κι οντως πνιγηκε.

Το άλλο ειπε όχι ρε, θα βγω, κι αρχισε να χτυπάει τα ποδια του..

Λεει ο μυθος ότι έπηξε το γαλα και στο τελος πηδηξε μια και βγηκε.

Υ.Γ. Θα σου συνιστουσα, φιλικα, μιας κι ειμαι μεγαλυτερος σου, να εισαι προσεκτικός όταν χαρακτηριζεις κάποιον…βολεμενο.

Νασαι καλα.

σ.σ. Ο μακαριστος Λουκιανος, μαζι με τον συμπαθη Διονυση, ταριαζουν γαντι στην…απελπισια του Γιαννη.

 

 

Μαγειρέψτε με ελιές | medΝutrition

 

ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ..

 

Αλτσχάιμερ: Το σημάδι στα μάτια και στον αμφιβληστροειδή δείχνει πως και 20  χρόνια βαρύτερα συμπτώματα της νόσου | eirinika.gr

 

 

Πώς να κρατήσεις έναν φίλο που έχει Αλτσχάιμερ

 

Το Αλτσχάϊμερ είναι η πιό κοινη μορφή άνοιας,που αλλάζει τη δομή του εγκεφάλου, σκοτώνει κατα εκατομμυρια  τα κυτταρα του, σταδιακα δε διακοπτει την επικοινωνία των εγκεφαλικών κυτταρων, πραγμα ,που έχει σαν αποτέλεσμα, τραγική αλλαγή συμπεριφοράς στον άνθρωπο.

 

 

 

 

ygeiamou | Το αξιόπιστο site για την Υγεία, τη Διατροφή και την Ευεξία

 

 

 

Τα αντιψυχωσικά φαρμακα, που χορηγούνται ως κατευναστικά σε ανοϊκούς ιδρυματικούς ,που τους εγκαταλείπουν οι δικοί τους, σκοτώνουν   τους περισσοτερους απ αυτούς, ενω βοηθούν μολις ένα 20% εκείνων που τα παίρνουν . Πολύ λιγότερο δηλαδη απο ένα εικονικό φάρμακο, που φτάνει το 30% .

Με την πάροδο του χρόνου και της ηλικίας μας, γίνεται όλο και πιο δύσκολο να έχουμε πρόσβαση στο ¨αρχειακό¨ υλικο μας, πραγμα που σημαινει οτι βγαινουμε απ καθημερινοτητα.

Η ανοια μας περναει ¨τρανζιτο¨, στην αιθουσα αναμονης. Εκει πεταμε καθε αχρηστο απ τη ψυχη μας, εως οτου ¨αναγκαστικα¨πλεον καθαρισμενοι, εγκαταλειπουμε τον ¨καμπυλωμενο¨χρονο του παροντος.

 

 

 

 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για αποστολος 29 6 2018

 

 

 

 

 

 

Λεει ο Μεγαλος Παυλος,

Καί τή υπερβολή των αποκαλύψεων ,ίνα μη         υπεραιρωμαι εδόθη μοι σκόλοψ τή σαρκί, άγγελος σατάν, ίνα με κολαφίζη .Υπέρ τούτου, τρίς τον Κύριον παρεκάλεσα, ίνα αποστή απ’ εμού·  και είρηκέ μοι· Αρκεί Σοι Η Χάρις Μου· Η Γάρ Δύναμίς Μου Ε ν  Ασθενεία  Τελειούται. ήδιστα ούν μάλλον καυχήσομαι εν ταίς ασθενείαις μου, ίνα επισκηνώση επ’ εμέ η δύναμις τού Χριστού.

 

 

 

Συγκλονιστική εξομολόγηση γνωστού τραγουδιστή: Πάσχω από άνοια  (Photos-Video) | ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ

 

 

 

 

Και μην μου πείτε πώς συνδυάζονται τα προηγούμενα με την διαχρονική ρήση του Μεγάλου Παύλου.

Πόσες ταλαιπωρίες, και κόπους θα μπορούσαμε να γλυτώσουμε, α ν   καταλαβαίναμε το μεγαλείο των  λόγων του Αποστόλου,  και δεν αναγκάζαμε τον Χριστό να μας εντάξει σε ταχύρυθμα

¨τμήματα εκπαίδευσης¨ .

Χαίρετε.

 

 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για αποστολος 29 6 2018

 

Η ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ..

Irvin D. Yalom - Penguin Books Australia

 

 

 

Η συνάντηση μ’ ένα φίλο που έχεις καιρό να τον δεις και σε σοκάρει το πόσο έχει γεράσει.

Η ¨παρέλαση των γενεθλίων¨, ιδίως αυτων  που αφορούν ¨στρογγυλές δεκαετίες¨ πενήντα, εξήντα, εβδομήντα, ογδοντα..

Όταν βλέπεις παλιές φωτογραφίες του εαυτού σου και των ανθρώπων που γέμιζαν την παιδική σου ηλικία κι είναι πια από καιρό νεκροί. Η ιδεα του θανατου, μεσα απ ενα ονειρο στιγμιαιο.

Ειναι τοτε σε κάποια στιγμή της ζωής , όλοι ξυπναμε με την αντιληψη της θνητότητάς μας.

Ειναι τοτε  που βλεπουμε στον καθρέφτη το σαγόνι μας που κρεμάει, τα μαλλιά μας ν’ αραιωνουν, τους ώμους να καμπουριάζουν.Τοτε που Βυθίζεται κανεις  σε μια φρενιτιώδη δραστηριότητα, για να κατασιγασει  το άγχος , ν’ αποφύγει το θέαμα.

Σβήνει από τη μνήμη του κάθε τέτοια εμπειρία. Προσπαθεί ν’ απομακρύνει τις ρυτίδες ή να βάψει τα μαλλιά του.Περισπά γρήγορα τον εαυτό του με τη δουλειά και τη ρουτίνα της καθημερινής ζωής. Αγνοεί τα όνειρά του.

Ισως θα μπορουσε να εκμεταλευτει την ¨εικονα¨ του. Να γευτει τη γλυκύτητά της, μαζί με την πικρή της γεύση.

Μια τέτοια επίγνωση μπορεί ν’ αφομοιώσει το επερχομενο σκοτάδι με τη σπίθα για ζωή και να τη βελτιώσει , όσο ακόμα την έχει.

Ο καλύτερος τρόπος για να εκτιμήσουμε τη ζωή, ν’ αγαπήσουμε οτιδήποτε πολύ βαθιά, είναι να έχουμε επίγνωση ότι οι εμπειρίες αυτές είναι προορισμένες να χαθούν.

Έχω πολλές φορές εκπλαγεί ευχάριστα βλέποντας καποιον να κάνει θετικές αλλαγές πολύ αργά στη ζωή του, ακόμα και κοντά στον θάνατο.

Ποτέ δεν είναι πολύ αργά. Ποτέ δεν είμαστε πολύ γέροι για κάτι τέτοιο.

 

Irvin D Yalom | Irvin D Yalom | olivtran | Flickr

 

 

 

 

Απόσπασμα από το βιβλίο του Irvin D. Yalom , Στον Κήπο του Επίκουρου Αφήνοντας πίσω τον τρόμο του θανάτου.

 

 

 

Irvin Yalom - literaturtipps.de

ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ..ΣΕΒΑΣΤΗ..ΑΛΛΑ

 

Η δύναμη του μυαλού και της προσδοκίας | Vita.gr

 

 

Αλλάξτε τη ζωή σας με τη δύναμη του μυαλού, must

 

 

Η δυτική ιατρική,  είναι αυτη που ταιριάζει σε μας, με όλα τα συν και πλην της, που  ειναι πολλα , την λεμε και αλλοπαθητικη για να ξεχωριζει απο  την ομοιοπαθητική, που  είναι σεβαστή σ όλον τον κόσμο, και τον ιατρικό, αλλά έως εκεί.

Είναι, κατα ένα μεγάλο μέρος, αυτό καθαρά που λέμε  placebo effect. Στηριζεται στη δυναμη του μυαλου και την πειθαρχια στις εντολες του ομοιοπαθητικου γιατρου.

Για τα φάρμακα δεν γνωρίζουμε και πολλά. Ομως γνωρίζουμε τη δύναμη του μυαλού μας.  Ενα γερό μυαλό και μια δυνατή σκέψη, που πηγάζουν απο μια καθαρή καρδιά μπορεί να μας δώσουν απίστευτες θεραπείες. Με μια βασική προϋπόθεση.

Ενα λεπτομερές ιστορικό αυτό που θα λέγαμε εμείς  οι υποψιασμένοι μια καθαρή εξομολόγηση  ή  , μια πολύωρη ανάλυση της ζωής, που θα δείξει στον  έμπειρο  ψυχιατρο, τον ευαίσθητο κρίκο στη ψυχή του ασθενή. Απ εκεί και πέρα όλα είναι θέμα χειρισμών.Απ το φάρμακο που θα δώσουμε μέχρι την τελική θεραπεία, ο δρόμος είναι ανάλογα, εύκολος, γρήγορος ή ανεπαρκής…κι ατελέσφορος.

 

 

 

 

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ  ΑΒΒΑΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόκειται για ιστορίες με πρωταγωνιστές  χειριστές  της ανθρώπινης  πίστης κι ελπίδας, οι οποίοι προβάλλουν τους εαυτούς τους ως σύγχρονους Μεσσίες και εκμεταλλεύονται την ανάγκη ορισμένων ανθρώπων, βασικά με πολλά προβληματα, που είναι η βάση όλων σχεδόν των ασθενειών, να αποφύγουν τον πόνο που προκαλείται από τη διάγνωση μιας σοβαρής ασθένειας και να καταφύγουν στην ψευδαίσθηση μιας μαγικής σωτηρίας.

Οι εναλλακτικές θεραπείες θεραπείες που εστιάζουν  στην αλληλεπίδραση νου, και σώματος, συμβάλλουν στην καταπολέμηση  του στρες, στην ανακούφιση του πόνου, στη μείωση των παρενεργειών των φαρμάκων και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Η εναλλακτική θεώρηση των ασθενειών, έρχεται σε αντιθεση με την δυτική επιστήμη διότι:

α) Πρεσβεύει ότι η ασθένεια ξεκινά από ένα υποτιθέμενο ενεργειακό επίπεδο και πρέπει να θεραπεύεται ενεργειακά.Όμως, η ενέργεια των εναλλακτικών μεθόδων δεν έχει καμία σχέση Με Την Ενέργεια Που Αναγνωρίζει η Φυσική, η  Χημεία ή η Βιολογία, αλλά είναι μια υποθετική ή μεταφυσική ενέργεια η οποία δεν ανιχνεύεται επιστημονικά,σε σημείο που υπεισέρχεται ο παράγων π ί σ τ η, οποτε απο εκει και πέρα, πάυουμε να μιλάμε απλά παρατηρουμε και καταγραφουμε.Την υποθετική αυτή πνευματική ή συμπαντική ενέργεια και τα ενεργειακά κέντρα ή σημεία,προσπαθούν να διαχειριστούν οι διάφοροι  εναλλακτικοί Θεραπευτές, Με Βελόνες, Με Ενεργειακά Φάρμακα, Με Άγγιγμα,  Με Ρεφλεξολογία,  Σιάτσου και άλλες μεθόδους που διαφέρουν εντελώς από την επιστήμη της φυσικοθεραπείας.

β) Βασίζεται σε φιλοσοφίες,  και θρησκευτικές  πρακτικές, οπως  ο βελονισμός  που είναι μέρος της Παραδοσιακής Κινεζικής Ιατρικής (TCM), η οποία έχει έντονο φιλοσοφικο -θρησκευτικό χαρακτήρα και στηρίζεται στις θρησκευτικές αντιλήψεις του Ταοϊσμού. Η Αγιουρβέδα Είναι Βασισμένη Στις Δοξασίες Του Ινδουισμού Και η Ομοιοπαθητική στην Απόκρυφη Βιταλιστική Φιλοσοφία.

Εδώ καλά θα κάναμε να μην μπερδεύουμε τον Ιπποκράτη για την θεωρία του περί των ομοίων. Κι όμως υπάρχει σημαντική διαφορά ανάμεσα στους ισχυρισμούς των βελονιστών και τα πορίσματα της έρευνας κλινικών δοκιμών και θεωρεί ότι οι ασθενείς πρέπει να πληροφορούνται  για την αναπόδεικτη κατάσταση του βελονισμού και τα πιθανά αποτελέσματά του, οπως  επιμολύνσεις,  καταστροφή νεύρων και πολλά άλλα.

Ο Βελονισμός Αποτελεί Αναπόδεικτη Μορφή Θεραπείας.Η θεωρία και η πρακτική του βασίζονται σε πρωτόγονες και φανταστικές ιδέες για την υγεία και την ασθένεια, οι οποίες καμία σχέση δεν έχουν με τη σύγχρονη επιστημονική γνώση Τα Θεωρούμενα Ως Αποτελέσματα Του Βελονισμού, πιθανώς οφείλονται σε συνδυασμό   Προσδοκίας, Υποβολής, Συντελεστικής  Εξαρτημένης Μάθησης Και Άλλων Ψυχολογικών Μηχανισμών.

Η ζωτική ενέργεια Chi ή Qi δεν έχει βάση στην ανθρώπινη δυτική φυσιολογία·τα σημεία βελονισμού είναι  υποθετικά και μάλιστα οι διάφοροι χάρτες δίνουν διαφορετικές  θέσεις για τα σημεία βελονισμού

Ο Ωτοβελονισμός Που Βασίζεται Στην Αντίληψη ότι το σώμα και τα όργανα απεικονίζονται στο αυτί  δεν αποδεικνύεται επιστημονικά. Παρόμοιες  αντιλήψεις ότι ένα μέρος του σώματος είναι χάρτης εσωτερικών οργάνων συναντώνται και στην ιριδολογία , η ίριδα του ματιού θεωρείται ο χάρτης και στην ρεφλεξολογία ,το πέλμα του ποδιού θεωρείται ο χάρτης.

Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν ευσταθούν επιστημονικά  Η ρεφλεξολογία βασίζεται σε μια παράλογη θεωρία και δεν έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζει την πορεία οποιασδήποτε ασθένειας.

Αυτα τα λιγα και διευκρινιστικα για κατι που βρισκεται εξω και περα απ τη δικη μας κουλτουρα.

Χαιρετε.

 

 

plants_flowers

 

 

 

 

 

 

 

Fantastic Pictures_041

 

 

 

 

 

 

Η ΑΓΑΠΗ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΕΚΠΙΠΤΕΙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We_all_need_love_044

 

 

 

 

 

We_all_need_love_053

 

 

We_all_need_love_048

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΞΕΙΑ ΛΕΜΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το 1950 η οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία, σκότωνε κάθε χρόνο αμέτρητα παιδιά . Σημερα το 90% των περιπτώσεων θεραπεύεται, με υψηλο ομως τιμημα, τη στιγμη που η θεραπεία είναι εξαιρετικά τοξική και με παρενέργειες.

Τις τελευταίες δεκαετίες, παρατηρειται μία αύξηση στα περιστατικά παιδικής λευχαιμίας, σε όλη την Ευρώπη, της τάξης του 1%, στοιχείο των αναπτυγμένων κοινωνιών, και όχι των αναπτυσσόμενων.

Δηλαδή, η ασθένεια εξελίσσεται παράλληλα με την ευημερία, κατα τον καθηγητη  Mel Greaves  που έχει έναν απλό στόχο στη ζωή του: Προσπαθεί να δημιουργήσει ένα ρόφημα, με μορφή γιαουρτιού, το οποίο θα σταματήσει την εμφάνιση της λευχαιμίας στα παιδιά.

Μια ιδέα που μπορεί να ακούγεται εκκεντρική, αφου ξερουμε οτι  ο καρκίνος συνήθως δεν νικιέται τόσο απλά. Ωστόσο, ο καθ. Greaves  έχει μιαν απλη πίστη και, δεδομένης της πείρας του στον τομέα, οι ιδέες του λαμβάνονται σοβαρά υπ’όψιν από άλλους ερευνητές του καρκίνου.

Με έδρα το Ινστιτούτου Έρευνας για τον Καρκίνο στο Λονδίνο , ο Greaves μελετά την παιδική λευχαιμία εδώ και δεκαετίες.

 

 

 

We_all_need_love_042

 

 

 

 

 

Η οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία προκαλείται από μία αλληλουχία βιολογιών συμβάντων.

Αρχικά ευθύνεται μία γενετική μετάλλαξη, η οποία συμβαίνει σε περίπου 1 στα 20 παιδιά, εξαιτίας κάποιου ατυχήματος στη μήτρα. Δεν κληρονομείται, αλλά βάζει το παιδί σε κίνδυνο για λευχαιμία για την υπόλοιπη ζωή του.

Για να εμφανιστεί, τωρα , η λευχαιμία, συμβαίνει συμβαινει κατι που  έχει να κάνει με το ανοσο σύστημα μας,το οποιο για να δουλέψει σωστά , χρειάζεται να προκληθει απο κάποια λοίμωξη μέσα στον πρώτο χρόνο της ζωής.

Χωρίς αυτή τη ¨μάχη προκληση¨ το ανοσο απροετοίμαστο  δεν λειτουργει σωστά όταν χρειαστεί.

 

 

 

 

Scenes-touchantes-et-insolites-entre-animaux-et-humains1_014

 

 

 

 

Τοχουμε επισημανει και στο παρελθον :

https://kosmaser.wordpress.com/2013/01/29/ 

Οι γονείς μεγαλώνουν τα παιδιά σε σπίτια αποστειρωμένα , με αντισηπτικά μαντηλάκια και αντιβακτηριακά σαπούνια, αποφεύγοντας πάση θυσία κάθε είδους βρωμιά, και κυριως τα μικροβια.

 

 

 

Διάσημες μαμάδες που πήραν θέση υπέρ του θηλασμού σε δημόσιους χώρους  (pics) - Mothersblog.gr

 

 

 

 

 

Επιπλέον, οι νέες μαμάδες θηλάζουν λιγότερο και φέρνουν ακόμα λιγότερο τα μωρά τους σε επαφή με άλλα παιδιά. Έτσι τα παιδιά δεν προσβάλλονται από μικρόβια.

Αυτό έχει πλεονεκτήματα, , αλλά έχει και μειονεκτήματα:

Το ανοσο τους δεν εξοπλίζεται σωστά. Όταν, λοιπόν, ένα τέτοιο παιδί έρθει τελικά σε επαφή με μία απλή λοίμωξη, το απροετοίμαστο ανοσο του σύστημα αντιδρά με εξαιρετικά αφύσικο τρόπο και ενεργοποιεί μια χρόνια λοίμωξη. Καθώς αυτή η λοίμωξη εξελίσσεται, εκλύονται στο αίμα  χημικές ουσίες τις λεμε  κ υ τ ο κ ί ν ε ς  που προκαλούν μία δεύτερη μετάλλαξη που ειναι υπαιτια για τη λευχαιμία στα παιδιά που ηδη εχουν στο ιστορικο τους  την πρώτη μετάλλαξη.

Απλα, είναι ο σύγχρονος τρόπος ζωής που επιβαρύνει το έτσι κι αλλιώς ευάλωτο παιδί.

 

 

 

Scenes-touchantes-et-insolites-entre-animaux-et-humains1_008

 

 

 

 

 

Δεν ξέρουμε πώς να αποτρέψουμε την αρχική μετάλλαξη στη μήτρα, αλλά μπορούμε να βρούμε τρόπους να μπλοκάρουμε τη χρόνια λοίμωξη που συμβαίνει αργότερα στη ζωή, λέει ο Greaves. Με βαση αυτη τη θεωρια , ο Greaves και η ομάδα του δουλεύουν με τα μικρόβια , δηλαδη βακτηριδια, και ιούς που ζουν στο ανθρώπινο έντερικο συστημα, τα οποία ναι μεν συμβάλουν στην πέψη, αλλά και αποτελούν ένδειξη των μικροβίων στα οποία έχουμε εκτεθεί στη ζωή μας.

Διαβαστε σχετικα με το θαυμαστο ανθρωπινο ¨μικροβιωμα¨:

https://kosmaser.wordpress.com/2012/10/04/

 

Για παράδειγμα, οι άνθρωποι στις αναπτυγμένες χώρες έχουν πολύ λιγότερα βακτηριδια στα έντερά τους, γιατί από μωρά ζουν σε αποστειρωμενο περιβαλλον.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημερα γινεται αγωνας , με στόχο να βρεθει ποια είναι τα 6 ή 10 ¨καλύτερα μικρόβια¨ που μπορούν να αποκαταστήσουν το ανοσο  σύστημα του παιδιού, ώστε να γίνει υγιέστερο. Ετσι οταν καταληξουν ,ενα  μείγμα αυτών των μικροβίων, θα δίνεται στο παιδί όχι ως χάπι, αλλά ως ρόφημα με μορφή γιαουρτιού, το οποίο θα μπορούν να καταναλωνουν τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία.

Το ¨μείγμα¨ αυτό, λέει ο Greaves, πιθανον να  μπορέσει, να αντιμετωπίσει σοβαρές ασθένειες, όπως  ο διαβήτης τύπου 1.

 

 

 

Σχετική εικόνα

 

 

Πηγή: theguardian.com